►► Ogłoszenia ◄◄

Nowość !!!

Czym są  egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego?
Od roku 2004 zarówno w Polsce jak i poza jej granicami przeprowadzane są państwowe egzaminy z języka polskiego jako obcego. Nie ma znaczenia, jak i gdzie kandydat opanowywał język: czy wyniósł jego znajomość z domu, szkoły, z uczelni  czy też był samoukiem. Do egzaminu może przystąpić każdy, kto ukończył 16 lat i chciałby udokumentować stopień swej biegłości w języku polskim.
Egzaminy certyfikatowe przeprowadzane są na trzech poziomach zaawansowania:
podstawowym;
średnim ogólnym;
zaawansowanym.
Przedmiotem oceny są następujące sprawności: mówienie, rozumienie ze słuchu, poprawność gramatyczna, rozumienie tekstów pisanych, pisanie.
Osoby, które pomyślnie zdadzą egzamin uzyskują certyfikat na jednym z trzech wybranym przez siebie poziomie: B1 (poziom podstawowy), B2 (poziom średni ogólny) i C2 (poziom zaawansowany).
Więcej informacji jak i standardy wymagań egzaminacyjnych znaleźć można na stronie internetowej www.buwiwm.edu.pl/certyfikacja.
Dlaczego warto przystąpić do egzaminu certyfikatowego?
Powodów przemawiających za przystąpieniem do  egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego jest wiele. Do tych niewątpliwie najważniejszych należy fakt, iż  egzamin pomoże na tutejszych studiach uzyskać dodatkowe kredyty, co wiąże się z oszczędnościami i skróceniem czasu studiowania. Dla tych, którzy planują podjąć studia w Polsce, ważne jest iż, będą zwolnieni z tak zwanego roku zerowego i przystępowania do egzaminu w kraju. Patrząc wreszcie bardziej przyszłościowo warto zwrócić uwagę, iż certyfikat językowy wymagany jest od zatrudnianych w Polsce cudzoziemców, w przypadku zajmowania przez nich stanowisk, na których posługiwać się będą językiem polskim. Warto również przystąpić do egzaminu certyfikatowego,  jeżeli ze znajomości języka polskiego chcemy uczyni8 7 swój silny atut na bardzo konkurencyjnym światowym rynku pracy.
Zapraszamy wszystkich, przede wszystkim ludzi młodych, naszych absolwentów, ale i nie tylko do zainteresowania naszą  ofertą. Kurs prowadzony będzie przez wykwalifikowanego  nauczyciela, absolwenta  Podyplomowych Studiów Nauczania Języka Polskiego Jako Obcego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie mgr Aldonę Szymkowiak.
Zgłoszenia  można składać w naszej szkole oraz emailowo pod adresem